Giardino Inglese - 2003-12-20-122436
Giardino Inglese - 2003-12-20-122436

Location

Giardino Inglese

Camera info

Taken with a C700UZ at ISO 100, f/4, 6mm, 1/1000 sec