Giardino Inglese - 2003-12-20-122421
Giardino Inglese - 2003-12-20-122421

Location

Giardino Inglese

Camera info

Taken with a C700UZ at ISO 100, f/4, 5mm, 1/800 sec