Forum of Trajan - 2000-09-01-165234
Forum of Trajan - 2000-09-01-165234

Location

Forum of Trajan