Forum of Trajan - 2000-09-01-164946
Forum of Trajan - 2000-09-01-164946

Location

Forum of Trajan