Giardino Inglese - 2003-12-20-122606
Giardino Inglese - 2003-12-20-122606

Location

Giardino Inglese

Camera info

Taken with a C700UZ at ISO 100, f/4, 6mm, 1/650 sec