Forum of Trajan - 2000-09-01-165454
Forum of Trajan - 2000-09-01-165454

Location

Forum of Trajan