Forum of Trajan - 2000-09-01-165341
Forum of Trajan - 2000-09-01-165341

Location

Forum of Trajan