Forum of Trajan - 2000-09-01-165158
Forum of Trajan - 2000-09-01-165158

Location

Forum of Trajan