Forum of Trajan - 2000-09-01-163828
Forum of Trajan - 2000-09-01-163828

Location

Forum of Trajan